Copyright © 2022 Ashburton Railway & Preservation Society