Copyright © 2021 Ashburton Railway & Preservation Society